Bayi Ny. Nur Khasanah (Lahir 06/08/2014)

14 August 2014 ,Dibaca: 2 kali

nur k
 Nama  : By. Ny. Nur Khasanah
 Hari/tanggal lahir  : Rabu, 06-08-2014
 Jam  : 01.10 wib
 Jenis Kelamin  : Perempuan
 Nama Ibu  : Ny.  Nur Khasanah
 Nama Ayah
 : Tn. Wuri Widiarto
 Alamat KTP
 : Prapag Lor 1/1 Pituruh
 Berat Lahir  : 3.700 gr
 Panjang lahir  : 50 cm